Your browser does not support JavaScript!

      

        回首頁     回東華首頁    網站管理    聯絡我們  社會系捐款  舊版網頁

 

首頁 > 師資陣容
專 任 老 師

黎德星 教授 

            derhe@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905586

           人社二館B313

          星期四14:00~16:00

 

  研究成果

 呂傑華 教授(系主任) 

          anchorlu@gms.ndhu.edu.tw

          03-8905581/03-8905591

         人社三館C314

         星期二14:00~16:00

 

研究成果

 

陳素梅 副教授

            sumei@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905588

           人社三館C315

           星期五12:00~14:00

 

  研究成果

 

莊致嘉 教授

            chihchia@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905593

           人社三館C311

           星期四10:00~11:00

 

研究成果

 

 

張宏輝 助理教授

           hunghui@gms.ndhu.edu.tw

           03-8905587

          人社三館C312

          星期三12:00~14:00

 

  研究成果

 

蔡侑霖 助理教授

            youlin@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905592

           人社二館A404

           星期四10:00~12:00

 

  研究成果

 

梁莉芳 助理教授

     lfliang@gms.ndhu.edu.tw

     03-8905585

   人社二館A409

   星期二13:30~15:30 

      (其它時間請先來信預約)

 

研究成果

 

黃華彥 助理教授

        hwayenhuang@gms.ndhu.edu.tw

        03-8905594

       人社二館A411

       星期三10:00~12:00

 

 

 研究成果

 

 

林子新 助理教授 

          zxlin@gms.ndhu.edu.tw

          03-8905589

         人社二館A311

         星期二13:00~15:00

 

 

  研究成果

 

 

 

 

兼 任 老 師

 李大興 教授

      dslee@gms.ndhu.edu.tw

      03-8903695

     

 

   欒錦榮 教授

     cjluan@gms.ndhu.edu.tw

     03-8903059

    管D315

  

  張伯浩 助理教授

    po@gms.ndhu.eu.tw

    03-8905076